SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ADAMA MICKIEWICZA W ŁEBIE
Szkoła Podstawowa w Łebie leba


 Załącznik nr 11 do Statutu Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Łebie

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE
LUB ZA OSIAGNIĘCIA SPORTOWE W SZKOLE PODSTAWOWEJ
IM. ADAMA MICKIEWICZA W ŁEBIE

Podstawa prawna: art. 90g Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)

Postanowienia ogólne


Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym, przyznawanymi w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Łebie są:

        stypendium za wyniki w nauce,
        stypendium za osiągnięcia sportowe.

Stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe przyznaje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w ramach posiadanych środków budżetowych.

Dyrektor szkoły rokrocznie ustala wysokość stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe na podstawie wysokości przyznanych na ten cel środków w budżecie szkoły.

Dyrektor szkoły powołuje komisję stypendialną w składzie:
            pedagog – przewodniczący komisji
            nauczyciel nie pełniący funkcji wychowawcy,
            opiekun Samorządu Uczniowskiego
           Rzecznik Praw Ucznia

Do zadań komisji stypendialnej należy:

                  ustalenie średniej ocen warunkującej przyznanie uczniowi stypendium za wyniki w nauce i przedstawienie jej do zaopiniowania radzie pedagogicznej

                  opiniowanie wniosków wychowawców klas o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe,
                  przekazywanie zaopiniowanych wniosków dyrektorowi szkoły.

Posiedzenia komisji są protokołowane.

Stypendium za wyniki w nauce nie udziela się uczniom klas I-III oraz uczniom klasy IV do ukończenia pierwszego okresu nauki w klasie IV.

6.                        Stypendium za osiągnięcia sportowe nie udziela się uczniom klas I-III.

 

 

§ 2

Warunki udzielania stypendium

 

 

1.                        Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoką średnią ocen, ustaloną przez komisję stypendialną i ocenę z zachowania co najmniej bardzo dobrą lub wzorową na koniec okresu poprzedzającego przyznanie stypendium.

2.                        W przypadku, gdy ilość uczniów uprawnionych do otrzymania stypendium przewyższa ilość stypendiów określonych planem finansowym, stypendium otrzymują uczniowie , którzy uzyskali najwyższą średnią ocen. W przypadku, gdyby liczba uczniów spełniających powyższe kryterium przewyższała ilość stypendiów określonych planem finansowym, stypendium otrzymują uczniowie klas programowo najwyższych.

3.                        Stypendium może otrzymać uczeń klasy IV po zakończeniu II okresu i III okresu oraz uczeń klasy V i VI po zakończeniu okresów I, II i III.

4.                        Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który spełnił następujące warunki:

1)                  uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym reprezentując szkołę, tj.:

- I, II, miejsce w zawodach na szczeblu powiatowym,

- od I do X miejsca w zawodach na szczeblu wojewódzkim,

- do XV miejsca w zawodach na szczeblu ogólnopolskim,

- jest członkiem zespołu, który zajął od I do III miejsca w zawodach na   

  szczeblu powiatowym lub wojewódzkim,

2)                  cechuje się postawą „fair play” we współzawodnictwie

3)                  uzyskał bardzo dobre lub wzorowe zachowanie.

5.                        Nazwiska uczniów, którzy uzyskali stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe będą podawane do publicznej wiadomości.

6.                        Stypendium jest wypłacane raz w okresie.

 

§ 3

Procedura składania i rozpatrywania wniosków

 

 

1.                        Wnioski o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe składają wychowawcy klas do komisji stypendialnej nie później niż 7 dni po terminie rady klasyfikacyjnej danego okresu. Wnioski należy składać do sekretariatu szkoły.

2.                        Komisja stypendialna opiniuje wnioski wychowawców i przedkłada je dyrektorowi szkoły w terminie nie dłuższym niż 7 dni.

3.                        Dyrektor szkoły przyznaje stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

4.                        Wypłata stypendium odbywa się w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc od daty sporządzenia protokołu przyznania stypendium. Stypendium wypłacane jest w formie gotówkowej rodzicom (opiekunom prawnym) ucznia, któremu przyznano stypendium.Regulamin przyjęto na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Łebie w dniu 27 sierpnia 2008 roku.

Załącznik nr 1

  Łeba, dnia …………………

Komisja Stypendialna

WNIOSEK
o przyznanie stypendium za
wyniki w nauce / osiągnięcia sportowe*

Na podstawie art. 90g ust. 8 Ustawy z 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. nr 256 z 2004r. poz. 2572 z późniejszymi zmianami) wnioskuję o przyznanie stypendium za: wyniki w nauce / osiągnięcia sportowe* dla ucznia

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………….…

 

PESEL (jeżeli uczeń posiada) ……………………………………………………

 

Data i miejsce urodzenia: …………………………………………………..…….

 

Adres zamieszkania:

 

ulica………………………………………………… nr domu ……............…….

 

kod pocztowy………………miejscowość………………………………….……

 

W okresie ……………………………….. uczeń klasy ……………….. uzyskał:

                        (wskazać okres uprawniający do stypendium)

następującą   średnią   za   wyniki   w   nauce / wyniki   we   współzawodnictwie

 

sportowym* : ………………………………....…………………………………

 

…………………………………………………………………………………….

 

…………………………………………………………………………………….

 

oraz ………………………………… ocenę z zachowania.

 

 

 

                                                                             ………………………………....

                                                                                                                          (podpis wychowawcy klasy)

__________________________

* niepotrzebne skreślić

DECYZJA   KOMISJI   STYPENDIALNEJKomisja w składzie:  

1. …..................................................................
2. …..................................................................
3. …..................................................................
4. …..................................................................

po rozpatrzeniu wniosku na posiedzeniu w dniu ………………………………..
opiniuje pozytywnie / negatywnie*
wniosek o stypendium za wyniki w nauce / osiągnięcia sportowe*
                                            Podpisy komisji: ………………………...
                                                                          ………………………………...
                …...


PRZYZNANIE  STYPENDIUM   za
wyniki w nauce / osiągnięcia sportowe*

Zgodnie z  art. 90g ust. 11 Ustawy z 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. nr 256 z 2004r. poz. 2572 z późniejszymi zmianami), po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, uczniowi klasy ……………..

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………….…

w wysokości ……………zł (słownie:…………………………………………..)

Łeba, dn. …………………                       (podpis Dyrektora)

* niepotrzebne skreślićSzkoła Podstawowa w Łebie im. Adama Mickiewicza 84-360 Łeba ul. Tysiąclecia 11
Telefon : sekreteriat +48 598661472 lodowisko +48 597273205
E-mail : sekretariat@leba.edu.pl
NIP 841-13-47-057 REGON 000258342 Konto : 07 9324 0008 0000 0172 2000 0010